Neem de algemene voorwaarden door

Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Lilith's Magic in a bottle: de bepaler van deze algemene voorwaarden.

De klant: een wederpartij die een natuurlijke persoon is.

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen Lilith's Magic in a bottle en de klant waarop Lilith's Magic in a bottle deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Lilith's Magic in a bottle, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Over de producten

De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en/of in schriftelijke aanbiedingen en bezitten de eigenschappen die door Lilith's Magic in a bottle in het aanbod worden genoemd. Op de website wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien men op het aanbod ingaat.

Over de bestelling

Lilith's Magic in a bottle levert pas uit na ontvangst van betaling. Ongeacht de door de klant bij bestelling gekozen wijze van betalen, behoudt Lilith's Magic in a bottle zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren.

Over het retourneren van zendingen/producten

Voor alle aankopen geldt een zichttermijn van 5 dagen. De zichttermijn houdt in dat de klant het recht heeft binnen 5 dagen de artikelen zonder enige verplichting zijnerzijds in originele verpakking te retourneren. De geretourneerde artikelen mogen niet gebruikt of beschadigd zijn. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven. De kosten voor de retourzending komen ten laste van de koper. Na ontvangst van de zending en goedkeuring van Lilith's Magic in a bottle over de staat van de producten, wordt binnen 14 dagen het geld van de koper teruggestort.

Over de levering

Lilith's Magic in a bottle doet haar uiterste best om de bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt - hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen - of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen.

Indien Lilith's Magic in a bottle een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Duurt het langer dan neemt de Lilith's Magic in a bottle contact met u op om samen te kijken hoe dit op te lossen.

De bestelingen worden verstuurd met BPost. De klant betaalt de verzendkosten.

De verzendkosten in België zijn als volgend vastgesteld:

  • Bestellingen onder de 100 Euro: 6,20 Euro verzendkosten (incl. BTW)
  • Bestellingen boven de 100 Euro: geen verzendkosten

De verzendkosten in Nederland zijn als volgend vastgesteld:

  • Bestellingen onder de 100 Euro: 12,00 Euro verzendkosten (incl. BTW)
  • Bestellingen boven de 100 Euro: geen verzendkosten

Over het versturen

Lilith's Magic in a bottle draagt het risico van beschadiging en verlies van de artikelen tijdens het versturen naar de klant. Klant moet dit echter wel kunnen aantonen. Nadat de artikelen door klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over. Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is Lilith's Magic in a bottle gerechtigd de prijs van de artikelen op de klant te verhalen.

Over de garantie

Lilith's Magic in a bottle garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties op de webwinkel. De op de factuur/pakbon vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.

Elk gebrek aan een artikel, dat is ontstaan bij een normaal en oordeelkundig gebruik (met uitzondering van een allergische reactie of andere lichamelijke reactie op de geleverde artikelen), zal door Lilith's Magic in a bottle op schriftelijk verzoek van de klant binnen de garantieperiode van een maand na aankoop, het artikel gratis worden vervangen. Indien de klant terecht om vervanging verzoekt, is Lilith's Magic in a bottle eveneens gerechtigd om voor teruggave van de aankoopprijs van de klant te kiezen.

Voor zover de fabrikant nadere uitsluitingen maakt in het fabrieksgarantiebewijs, worden deze beperkingen door Lilith's Magic in a bottle overgenomen.

In geval van zichtbare gebreken dient de klant het artikel op eigen kosten te retourneren binnen de zichttermijn, onder mededeling van het gebrek. Wanneer deze gebreken vervolgens door Lilith's Magic in a bottle worden erkent, zullen deze verzendkosten worden vergoed aan de klant.

In geval van verborgen gebreken, of in geval van zichtbare gebreken na de zichttermijn dient elke klacht binnen 14 dagen doch niet later dan een maand na de factuurdatum, te worden gemeld. De klant dient schriftelijk via e-mailadres: info@lilithsmagic.com een beschrijving van de geconstateerde gebreken mee te sturen. Indien de klant niet schriftelijk om herstel dan wel vervanging verzoekt, beslist Lilith's Magic in a bottle of het artikel vervangen wordt.

Bij artikelen die de klant op eigen initiatief opstuurt, komen de vervoerskosten voor diens rekening. Lilith's Magic in a bottle is in dat geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer.

Lilith's Magic in a bottle is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door Lilith's Magic in a bottle geleverd artikel/product, tenzij de klant aantoont dat de schade ontstaan is door opzet of grove nalatigheid van Lilith's Magic in a bottle. (In)directe kosten of schade bij de klant of een derde, veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van een defect artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aantoont dat de kosten of schade ontstaan zijn door opzet of grove nalatigheid van Lilith's Magic in a bottle.

Over terugbetalingen

Reeds betaalde bedragen voor artikelen die binnen de zichttermijn worden geretourneerd of door de klant verrichte vooruitbetalingen, op grond van door Lilith's Magic in a bottle gestelde voorwaarden, zullen bij het niet tot stand komen van de verkoop worden terugbetaald.

Over privacy

Door het plaatsten van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van Lilith's Magic in a bottle. Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt. De door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn.

Lilith's Magic in a bottle verstrekt -zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar persoonsregistratie- geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt.

Overige bepalingen

Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan Lilith's Magic in a bottle geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Bij onvrede over een ontvangen product kan men alleen bezwaar maken via e-mailadres: info@lilithsmagic.com. Men mag hiervoor niet onaangekondigd langskomen op het huisadres van de eigenaar.

Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden.

Contacteer ons vandaag nog

Heeft u vragen over de voorwaarden? Neem dan snel contact op met Heksenshop Lilith’s Magic in a bottle.